Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16
torun@salezjanie.pl

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu na rok szkolny 2014/2015

Podanie do pobrania
Warunki finansowe
Harmonogram rekrutacji

1. W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie dwóch oddziałów klasy pierwszej z nauką dwóch języków obcych : j. angielskiego i j. niemieckiego.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
  a) pozytywny wynik rozmowy kandydata i rodziców z ks. Dyrektorem,
b) liczba punktów uzyskanych za średnią ocen ze świadectwa ukończenia szkoły (do 40 punktów),
  c) liczba punktów uzyskanych za ocenę zachowania - co najmniej dobrą (do 10 punktów),
  d) liczba punktów uzyskanych za wynik sprawdzianu po klasie VI (do 40 punktów),
  e) liczba punktów uzyskanych za kontynuację nauki w szkole salezjańskiej ( 5 punktów),
  f) inne osiągnięcia(finaliści konkursów przedmiotowych etapu wojewódzkiego, I, II, III miejsce konkursów międzyszkolnych, osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej szczebla powiatowego- I, II, III miejsce (do 10 punktów).
  g) test kompetencji z języka angielskiego.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego Kuratora Oświaty.

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego podejmuje Dyrektor Szkoły.

5. Kandydaci do klasy pierwszej składają dokumentację do 31 maja :
  a) podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły, oceny z I półrocza klasy szóstej - potwierdzonymi przez szkołę podstawową.( do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.torun.salezjanie.pl).
  b) 3 fotografie podpisane: imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia,
  c) opinię księdza proboszcza lub katechety,
  d) kserokopię skróconego aktu urodzenia,
  e) zaświadczenia, dyplomy potwierdzające dodatkowe osiągnięcia,
  f) potwierdzenie wpłaty wpisowego.

6. Termin testu kompetencji z języka angielskiego zostanie ustalony w póżniejszym terminie.

7. Do 23 czerwca odbywają się spotkania ks. Dyrektora z kandydatami do klasy pierwszej i rodzicami.

8. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wyniku sprawdzianu należy złożyć do 1 lipca do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.

9. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów 3 lipca 2014 r. o godz. 12.00.

10. Do 4 lipca 2013r. należy podpisać umowę z Dyrektorem Szkoły.

Podanie do pobrania

Warunki finansowe

Harmonogram rekrutacji