Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16
torun@salezjanie.pl

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu na rok szkolny 2015/2016

Podanie do pobrania
Warunki finansowe
Harmonogram rekrutacji

1. W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych, w których realizowana będzie rozszerzona podstawa programowa z przedmiotów wiodących (j. polski, matematyka, biologia, fizyka, geografia, historia) oraz zajęcia kierunkowe w dwóch modułach: humanistycznym i przyrodniczym. Zajęcia z języka wiodącego (j. angielskiego) odbywają się w grupach dostosowanych do stopnia zaawansowania umiejętności językowych.
2. Kandydaci do klasy pierwszej składają dokumentację do 31 maja:
   a) podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły z wykazem ocen z I półrocza klasy szóstej - potwierdzonymi przez szkołę podstawową (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.torun.salezjanie.pl)
   b) zaświadczenia, dyplomy potwierdzające dodatkowe osiągnięcia,
   c) opinię księdza proboszcza lub katechety,
   d) kserokopię skróconego aktu urodzenia,
   e) 3 fotografie podpisane imieniem, nazwiskiem z datą urodzenia,
   f) potwierdzenie wpłaty wpisowego.
3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
   a) pozytywny wynik rozmowy kandydata i rodziców z ks. Dyrektorem,
   b) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (do 40punktów),
   c) ocena zachowania - co najmniej dobra (do 10 punktów),
   d) wynik sprawdzianu kompetencji szóstoklasisty (do 40 punktów),
   e) kontynuacja nauki w szkole salezjańskiej (5 punktów),
   f) inne osiągnięcia- finaliści konkursów przedmiotowych etapu wojewódzkiego, I, II, III miejsce w konkursach międzyszkolnych, osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej szczebla powiatowego - I, II, III miejsce (do 10 punktów).
4. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego Kuratora Oświaty.
5. Składając podanie kandydaci deklarują wybór drugiego języka obcego (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański) oraz zajęć modułowych.
6. Komisja rekrutacyjna decyduje o przydziale do poszczególnych grup zaawansowania z j. angielskiego na podstawie testu kompetencji, a do grup zajęć modułowych na podstawie ocen końcowych z przedmiotów wiodących w danym module.
7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wyniku sprawdzianu należy złożyć do 30 czerwca do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.
8. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych 2 lipca 2015r. o godz. 12.00.
9. Terminy:
 18 czerwca 2015r. - test kompetencji z j. angielskiego
 do 19 czerwca 2015r. - spotkania ks. Dyrektora z kandydatami do klasy I i rodzicami.
 do 3 lipca 2015r. - podpisanie umowy z Dyrektorem Szkoły

Podanie do pobrania

Warunki finansowe

Harmonogram rekrutacji